ბექას ფონდის საწყისი გვერდი →
CREDIT CARD

შემომწირველის ვინაობა (შეგიძლიათ დატოვოთ ანონიმურად)
Donor identity (You can donate anonymously)

რამდენი
AMOUNT
1 Georgian Lari equals 0.34 Euro

BANK TRANSFER

GEL
მიმღები: ბექას ფონდი
ანგარიშის ნომერი: GE96TB7060336080100007
საბანკო კოდი: TBCBGE22
სს თიბისი ბანკი

USD
INTERMEDIARY:CITIBANK N.A.
NEW-YORK, USA
SWIFT:CITIUS33
ABA:021000089
BENEFICIARY’S BANK: HEAD OFFICE SWIFT:TBCBGE22
JSC TBC BANK
SWIFT:TBCBGE22
BEN’S Account: GE11 TB70 6033 6180 1000 01
NAME OF BENEFICIARY: BEKA FOUNDATION

EUR
INTERMEDIARY: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
NEW-YORK, USA
SWIFT:BKTRUS33
ABA:021001033
BENEFICIARY’S BANK: HEAD OFFICE SWIFT:TBCBGE22
JSC TBC BANK
SWIFT:TBCBGE22
BEN’S Account: GE11 TB70 6033 6180 1000 01
NAME OF BENEFICIARY: BEKA FOUNDATION


ტელეფონით
0 901 901 996
ზარის ღირებულება 1 ლარი!


წესები და პირობები